یادداشت های یک برنامه نویس
دوستدار فرهنگ و هنر کهن ایرانی
درصدگیری
درصد از
برابر میشود
از
برابر درصد میشود
از به
برابر درصد میشود
مقدار به علاوه درصد
برابر میشود
سپرده و وام
مبلغ سود سپرده
مبلغ سپرده:
درصد سود سالانه: تعداد روز:
سود تعداد روز برابر: سود ماهانه برابر:
سود سالانه برابر: میشود
درصد سود سپرده
مبلغ سپرده:
مبلغ سود: تعداد روز:
سود ماهانه برابر: سود سالانه برابر:
درصد سود سالانه برابر: میشود
مبلغ قسط وام
مبلغ کل وام:
درصد سود سالانه: تعداد اقساط وام به ماه:
مبلغ هر قسط برابر: مبلغ سود برابر:
کل مبلغ بازپرداخت برابر: میشود
درصد سود وام
مبلغ کل وام:
مبلغ هر قسط: تعداد اقساط وام به ماه:
درصد سود سالانه برابر: درصد کل سود برابر:
مبلغ سود برابر: کل مبلغ بازپرداخت برابر: میشود