یادداشت های یک برنامه نویس
دوستدار فرهنگ و هنر کهن ایرانی

Extension چیست؟ برای مثال ToString درکد زیر یک Extension برای نوع Integer است که آن را به string تبدیل می کند :

int primary = 1;
string result;
result = primary.ToString();

حال می خواهیم خودمان یک Extension بسازیم، برای مثال برای نوع integer یک Extension می سازیم که به آن یک واحد اضافه می کند:

//Create Extension In C#.net:
public static class MyExtensions{
  Public static int PlusPlus(this int obj){
   return obj = obj + 1;
  }
}
'Create Extension In VB.net:
Imports System.Runtime.CompilerServices
 
Module MyExtensions
  <Extension()> 
  Public Function PlusPlus(obj As Integer) As Integer
   Return obj = obj +1
  End Function
End Module

و به صورت زیر از آن استفاده می کنیم:

//use Extension In C#.net:
int primary = 1;
int result;
result = primary.PlusPlus();
'use Extension In VB.net:
Dim primary As Integer= 1
Dim result As Integer
result = primary.PlusPlus

 

دیدگاه ها: ارسال دیدگاه