یادداشت های یک برنامه نویس
دوستدار فرهنگ و هنر کهن ایرانی

بدست آوردن تعداد تکرار یک کاراکتر در یک رشته در SQL Server:

declare @myvar nvarchar(max)
set @myvar = '154,155,156,157,158,159,160'

select len(@myvar) - len(replace(@myvar,',',''))

در مثال فوق تعداد کاماها شمرده شده است و خروجی عدد 6 می باشد.

دیدگاه ها: ارسال دیدگاه